INICI

1 – L’esperit de la Secció és del tot amateur.

2 – Els components de la Secció, restaran al que disposen els articles 5 al 14 de l’actual  Estatut Social del Club

3 – La secció no becarà a ningú. En tot cas, ho farà el Club directament.

FUNCIONAMENT

4 – Formaran part de la Secció tots aquells membres que estiguin inscrits en la mateixa. Tots els components  tenen els mateixos drets i deures.

5 – Les persones interessades a formar part de la Secció, hauran d’adjuntar l’ aval de dos (2) membres de la Secció, a la proposta d’Integració.

6 – Els Membres de la Secció, participaran amb l’ equipatge oficial del Club en totes aquelles curses en què hagin estat inscrits a traves de la Secció.

7 – El cost de l’equipatge, tot i ser l’element distintiu del Club, anirà a càrrec de cada membre de la Secció i s’haurà de fer efectiu en el moment de l’entrega.

8 – En cas que la Secció fos esponsoritzada, el cost de l’equipatge anirà a càrrec de l’esponsor.

QUOTES I ADMINISTRACIÓ

9 – La Secció es independent financerament, però, sota la tutela del Club.

10 – En cas d’esponsorització, serà directament el Club qui rebrà i gestionarà els valors de l’esponsor.

11 – Els Socis, evidentment, NO pagaran cap altra quota al Club, que la propia de Soci.

12 – Els  Socis Esportius, pagaran directament al Club una quota, revisable anyalment, per l’ús de les instal·lacions.

13 – Tots els membres de la Secció, i pel sol fet de pertànyer-hi, faran un Dipòsit de 10 €  en concepte de matricula, retornables pel mateix import, en el moment en que causin baixa a la Secció.

14 – Al començament de cada temporada es passarà un rebut personalitzat, l’import del qual s’establirà en el plenari de la reunió anyal dels membres de la Secció, per a fer front a les inscripcións a les curses.

15 – Si s’escau, un cop a l’any, es regularitzarà el saldo de cada membre de la Secció, en funció de la despesa efectuada en concepte de participacions en curses. 

16 – En cas de dubte o discordança, la Secció, sempre es regirà pels Estatuts vigents en cada moment en el Club.